Có 1 kết quả:

fǎng pí

1/1

fǎng pí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

imitation leather