Có 1 kết quả:

qǐ yè guǎn lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

business management (as a study)