Có 1 kết quả:

qǐ huà

1/1

qǐ huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to plan
(2) to lay out
(3) to design