Có 1 kết quả:

qǐ jí

1/1

qǐ jí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hope to reach
(2) to strive for