Có 1 kết quả:

qǐ yè lián hé zǔ zhī

1/1

Từ điển Trung-Anh

syndicate (group of businesses)