Có 1 kết quả:

qǐ yè jí tuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

business conglomerate