Có 1 kết quả:

Yī lì shā bái

1/1

Từ điển Trung-Anh

Elizabeth (person name)