Có 1 kết quả:

Yī fán

1/1

Yī fán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ivan (Russian name)