Có 1 kết quả:

Yī sī pà ní ào lā

1/1

Từ điển Trung-Anh

Hispaniola (Caribbean island including Haiti and the Dominican Republic)