Có 2 kết quả:

Yī lǎngyī lǎng

1/2

Yī lǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Iran

yī lǎng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

Iran