Có 1 kết quả:

Yī lì shā bái

1/1

Yī lì shā bái

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Elizabeth
(2) also written 伊麗莎白|伊丽莎白