Có 1 kết quả:

Yī lì sà bái

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Elizabeth (name)
(2) also written 伊麗莎白|伊丽莎白