Có 1 kết quả:

Yī sà kǎ

1/1

Yī sà kǎ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Ithaca, Island state of Greece, the home of Odysseus 奧迪修斯|奥迪修斯
(2) Ithaca NY, location of Cornell University 康奈爾|康奈尔