Có 1 kết quả:

Wǔ Tíng fāng

1/1

Wǔ Tíng fāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Wu Tingfang (1842-1922), diplomat and lawyer