Có 1 kết quả:

fú dì tǐng shēn

1/1

fú dì tǐng shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pushup (exercise)