Có 1 kết quả:

Fú niú shān

1/1

Fú niú shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Funiu mountain range in southwest Henan, an eastern extension of Qinling range 秦嶺山脈|秦岭山脉[Qin2 ling3 shan1 mai4], Shaanxi