Có 1 kết quả:

fú lóng fèng chú

1/1

Từ điển Trung-Anh

hidden genius (idiom)