Có 1 kết quả:

xiū tíng

1/1

xiū tíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to adjourn (law)