Có 1 kết quả:

xiū huì

1/1

xiū huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to adjourn