Có 1 kết quả:

xiū zhǐ

1/1

xiū zhǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to stop