Có 1 kết quả:

xiū zhǐ fú

1/1

xiū zhǐ fú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

rest (music)