Có 1 kết quả:

Xiū shì bái hóu lín yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Hume's whitethroat (Sylvia althaea)