Có 1 kết quả:

xiū yǎng shēng xī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to recover
(2) to recuperate