Có 1 kết quả:

zhòng bāo

1/1

zhòng bāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) crowdsourcing
(2) abbr. for 群眾外包|群众外包[qun2 zhong4 wai4 bao1]