Có 1 kết quả:

yōu xiān rèn gǔ quán

1/1

Từ điển Trung-Anh

preemptive right (in share issue)