Có 1 kết quả:

yōu yú

1/1

yōu yú

giản thể

Từ điển phổ thông

vượt trội, trội hơn