Có 1 kết quả:

yōu shèng liè tài

1/1

Từ điển Trung-Anh

survival of the fittest (idiom)