Có 1 kết quả:

yōu liáng

1/1

yōu liáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fine
(2) good
(3) first-rate