Có 1 kết quả:

yōu xuǎn

1/1

yōu xuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to optimize
(2) preferred