Có 1 kết quả:

huǒ ji

1/1

huǒ ji

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) partner
(2) fellow
(3) mate
(4) waiter
(5) servant
(6) shop assistant