Có 1 kết quả:

huǒ yí

1/1

huǒ yí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 夥頤|夥颐[huo3 yi2]