Có 1 kết quả:

huǒ shí

1/1

huǒ shí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) food
(2) meals