Có 1 kết quả:

huǒ shí fèi

1/1

huǒ shí fèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) food expenses
(2) board expenses
(3) meals (cost)