Có 1 kết quả:

huì bù huì

1/1

huì bù huì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (posing a question: whether sb, something) can or cannot?
(2) is able to or not