Có 1 kết quả:

huì wù

1/1

huì wù

giản thể

Từ điển phổ thông

hội ngộ, gặp gỡ

Từ điển Trung-Anh

(1) to meet
(2) meeting
(3) conference