Có 1 kết quả:

huì jí

1/1

huì jí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

membership (of a club etc)