Có 1 kết quả:

wěi lì

1/1

wěi lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mighty force