Có 1 kết quả:

chuán lìng

1/1

chuán lìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to transmit an order