Có 1 kết quả:

chuán cān

1/1

chuán cān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to pass an argument (computing)
(2) abbr. for 傳遞參數|传递参数[chuan2 di4 can1 shu4]