Có 1 kết quả:

chuán gǎn

1/1

chuán gǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to pass on feelings
(2) telepathy
(3) sensing (engineering)