Có 1 kết quả:

chuán gǎn qì

1/1

chuán gǎn qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sensor
(2) transducer