Có 1 kết quả:

chuán wén zhèng jù

1/1

Từ điển Trung-Anh

hearsay (law)