Có 1 kết quả:

shāng
Âm Pinyin: shāng
Unicode: U+4F24
Tổng nét: 6
Bộ: rén 人 (+4 nét)
Lục thư: hình thanh & hội ý
Hình thái: ⿰𠂉
Nét bút: ノ丨ノ一フノ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 2

Dị thể 2

1/1

shāng

giản thể

Từ điển phổ thông

đau đớn

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 傷.

Từ điển Trần Văn Chánh

Xem 傷.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Vết thương: 輕傷 Vết thương nhẹ;
② Tổn thương: 傷腦筋 Nhức óc; 傷其十指不如斷其一指 Làm bị thương mười ngón tay không bằng làm cụt một ngón tay;
③ Mắc bệnh: 傷風 Cảm, cảm gió; 傷寒 Thương hàn;
④ Ngấy: 吃糖吃傷了 Ăn đường nhiều thấy ngấy quá;
⑤ Cản trở, trở ngại, gây hại: 何傷乎 Có gì cản trở?;
⑥ Đau đớn: 悲傷 Đau đớn, đau buồn; 傷感 Xúc cảm, buồn rầu, thương xót;
⑦ Tổn hại, làm hại, hại: 傷衆有罪 Làm khổ dân là có tội; 開口傷人 Mở miệng hại người.

Từ điển Trung-Anh

(1) to injure
(2) injury
(3) wound

Từ ghép 148

āi ér bù shāng 哀而不伤āi shāng 哀伤āi shāng de 哀伤地àn shāng 暗伤bān zhěn shāng hán 斑疹伤寒bēi shāng 悲伤biàn tǐ lín shāng 遍体鳞伤bù shāng pí wèi 不伤脾胃cā shāng 擦伤chí fā xìng sǔn shāng 迟发性损伤chóng fù shǐ lì shāng hài 重复使力伤害chù jǐng shāng qíng 触景伤情chù mù shāng xīn 触目伤心chuāng shāng 创伤chuāng shāng hòu 创伤后chuāng shāng hòu xīn lǐ yā lì jǐn zhāng zōng hé zhèng 创伤后心理压力紧张综合症chuāng shāng hòu yā lì 创伤后压力chuāng shāng hòu yā lì wěn luàn 创伤后压力紊乱cì shāng 刺伤dǎ shāng 打伤dà guī mó shā shāng xìng wǔ qì 大规模杀伤性武器dà liàng shā shāng wǔ qì 大量杀伤武器dà shāng yuán qì 大伤元气dì fāng xìng bān zhěn shāng hán 地方性斑疹伤寒diē dǎ sǔn shāng 跌打损伤dòng shāng 冻伤è yán shāng rén 恶言伤人è yì zhōng shāng 恶意中伤è yǔ shāng rén 恶语伤人è yǔ zhòng shāng 恶语中伤fù shāng 负伤fù shāng hán 副伤寒gǎn shāng 感伤gē shāng 割伤gè rén shāng hài 个人伤害gōng shāng 公伤gōng shāng 工伤gōng shāng jià 工伤假gōng shāng shì gù 公伤事故guā shāng 刮伤hǎo le shāng bā wàng le téng 好了伤疤忘了疼huá shāng 划伤huǐ shāng 毁伤jī dǐ shén jīng jié sūn sǔn shāng 基底神经节孙损伤jīn shǔ tàn shāng 金属探伤jiù sǐ fú shāng 救死扶伤kǎn shāng 砍伤lā shāng 拉伤láo mín shāng cái 劳民伤财láo shāng 劳伤lǎo dà tú shāng bēi 老大徒伤悲liǎng bài jù shāng 两败俱伤liǎng hǔ xiāng dòu , bì yǒu yī shāng 两虎相斗,必有一伤liǎng hǔ xiāng zhēng , bì yǒu yī shāng 两虎相争,必有一伤liáo shāng 疗伤lín shāng 鳞伤miǎn shòu shāng hài 免受伤害nǎo sǔn shāng 脑损伤nèi shāng 内伤niǔ shāng 扭伤nòng shāng 弄伤pí céng xìng shì sǔn shāng 皮层性视损伤pí wài shāng 皮外伤pò shāng fēng 破伤风qián bù pí céng xià sǔn shāng 前部皮层下损伤qiāng shāng 枪伤qīng shāng 轻伤qiū nǎo sǔn shāng 丘脑损伤rì shài shāng 日晒伤shā shāng 杀伤shā shāng lì 杀伤力shài shāng 晒伤shāng bā 伤疤shāng bēi 伤悲shāng bié 伤别shāng bìng yuán 伤病员shāng bù qǐ 伤不起shāng cán 伤残shāng cán rén yuán 伤残人员shāng dào 伤悼shāng fēng 伤风shāng fēng bài sú 伤风败俗shāng fú 伤俘shāng gǎn 伤感shāng gōng zhī niǎo 伤弓之鸟shāng hài 伤害shāng hán 伤寒shāng hán shā mén shì jūn 伤寒沙门氏菌shāng hán zhèng 伤寒症shāng hào 伤号shāng hào 伤耗shāng hé qi 伤和气shāng hén 伤痕shāng hén lěi lěi 伤痕累累shāng huái 伤怀shāng huàn 伤患shāng jí wú gū 伤及无辜shāng jīn dòng gǔ 伤筋动骨shāng jīn duàn gǔ 伤筋断骨shāng kǒu 伤口shāng nǎo jīn 伤脑筋shāng rén 伤人shāng shì 伤势shāng tiān hài lǐ 伤天害理shāng tòng 伤痛shāng tòu 伤透shāng wáng 伤亡shāng xīn 伤心shāng xīn cǎn mù 伤心惨目shāng xīn hāo mù 伤心蒿目shāng xīn zhì sǐ 伤心致死shāng yuán 伤员shāng zhě 伤者shāo shāng 烧伤shāo zhuó shāng 烧灼伤shào zhuàng bù nǔ lì , lǎo dà tú shāng bēi 少壮不努力,老大徒伤悲shēn fù zhòng shāng 身负重伤shén jīng xìng shì sǔn shāng 神经性视损伤shén shāng 神伤shǐ shòu shāng 使受伤shì sǔn shāng 视损伤shòu shāng 受伤shǔ xíng bān zhěn shāng hán 鼠型斑疹伤寒shǔ zǎo xíng bān zhěn shāng hán 鼠蚤型斑疹伤寒shuāi shāng 摔伤sǐ shāng 死伤sǐ shāng zhě 死伤者sǔn shāng 损伤tàn shāng 探伤tàn shāng qì 探伤器tàng shāng 烫伤wài shāng 外伤wú shāng dà yǎ 无伤大雅wǔ láo qī shāng 五劳七伤wǔ láo qī shāng 五痨七伤wù shāng 误伤yàn shāng 验伤yǎng hǔ shāng shēn 养虎伤身yǎng shāng 养伤yǎo shāng 咬伤yōu shāng 忧伤yū shāng 淤伤yū shāng 瘀伤zhì mìng shāng 致命伤zhòng shāng 中伤zhòng shāng 重伤zhuā shāng 抓伤zhuàng shāng 撞伤