Có 1 kết quả:

shāng bù qǐ

1/1

shāng bù qǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (slang) it's just the pits!
(2) so unfair!
(3) unbearable