Có 1 kết quả:

shāng wáng

1/1

shāng wáng

giản thể

Từ điển phổ thông

thương vong, tổn thất về người

Từ điển Trung-Anh

(1) casualties
(2) injuries and deaths