Có 1 kết quả:

shāng rén

1/1

shāng rén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to injure sb