Có 1 kết quả:

shāng xīn hāo mù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to grieve
(2) broken-hearted