Có 1 kết quả:

shāng cán rén yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) the injured
(2) wounded personnel