Có 1 kết quả:

shāng bìng yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

the sick and the wounded