Có 1 kết quả:

shāng tòu

1/1

shāng tòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to break (sb's heart)
(2) to cause grief to